<<<previous

 
Karin Buchholtz, Women at 50 - Wilma, 2012, photo